ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Kentsel Dönüşüm Hukuku


Kentsel Dönüşüm hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Kentsel Dönüşüm Hukukunu, deprem riskine karşı dayanıksız binaların yıkılıp, şehir planlama ilkeleri çerçevesinde depreme dayanıklı olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirilebilmesi amacıyla yeniden inşa edilmesi çalışmalarını konu alan hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz.

Son yıllarda Ülkemiz genelinde deprem riskinin de yön vermesi ile birlikte büyük ivme kazanan dönüşüm ve yenileme projeleri, eskiyen, terk edilen, yıpranan kentsel dokunun değiştirilerek yeniden kente kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üretilen projelerde ve yapılan uygulamalarda binaların yıkımı, yeniden yapımı, canlandırılması, sağlıklaştırılması ve yeniden yapılandırılması söz konusu olmaktadır.

Bu süreçte ister istemez gerek mülk sahipleri arasında, gerekse mülk sahipleri ile yenileme projelerini gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar arasında fikir ayrılıkları, hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki hatalardan doğacak mağduriyetler yaşanabilir. Bu nedenlerle kentsel dönüşüm sürecinin her aşamasında hukuksal destek alınması önemlidir.

Toplumda Kentsel Dönüşüm kanunu olarak bilinen, gerçek ismi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ve bu kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Kentsel dönüşüm mevzuatı gereğince alınan raporlar kapsamında  idari mercilerdeki itiraz yolunun etkin şekilde icra edilmesi.

6306 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde yer alan malik haklarının korunması, yasal düzenlemelerdeki boşlukların mağduriyet yaratmaması için yapılacak çalışmaları yürütülmesi.

Riskli yapı tespiti başvuru  ve  riskli yapı tespitine karşı itiraz işlemleri

Riskli yapı tespiti sonrası kira yardımı başvuru işlemleri ve  riskli yapı tespiti sonrası belediyeye başvuru işlemleri

Satış işlemine karşı tespit, itiraz ve yürütmeyi durdurma talepli iptal davalarının açılması,

Site Yönetimi ile Müteahhitler, Kat Malikleri ile Müteahhitler arasında yapılacak  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin, kat maliklerinin mağdur olmayacağı şekilde hazırlanması, süresinde tamamlanmayan inşaatlarla ilgili resmi başvuruların yapılması ve adli yargıda tespit davası açılması.