ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Tazminat Davaları


Taşınmaz hukukundan kaynaklı tazminat davaları


Taşınmaz malikinin AİHS, Anayasa ve diğer temel kanunlarla korunan mülkiyet hakkının ihlali sonucunda oluşan zararların giderilmesine yönelik davalardır.

• Tapulu taşınmazın orman vasfında olduğu gerekçesi ile bedelsiz bir şekilde tapusunun mahkeme kararı ile iptal edilmesi,

• Kısmen orman tahdit sınırı içerisine alınan taşınmazın bu kısmının malikin istemi ile rızaen bedelsiz olarak maliye hazinesine devri,

• Tapulu taşınmazın edinim tarihinden sonraki bir tarihte yapılan orman kadastrosu ile özel orman rejimine sokulması neticesinde bir takım kısıtlamalar nedeni ile değerinin azalmasına neden olunması,

• Tapulu taşınmazın edinim tarihinden sonraki bir tarihte kıyı kenar çizgisi içerisine alınması,

• Tapulu taşınmazın edinim tarihinden sonraki bir tarihte sit alanı ilan edilmesi sonucunda malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin hukuka aykırı olarak kısıtlanması,

• Tapulu taşınmaza kamulaştırma kararı olmaksızın fiili olarak el atılması,

• Mükerrer kadastro sonucunda taşınmazın yüz ölçümünün azalması sonucunda malikin zarara uğratılması,

• Tapulu bir taşınmazın sonradan yapılan kadastro sırasında revizyon görmeyerek (yeni bir parsel numarası almayarak) malikin zarara uğratılması,

• Kadastro tespitine itiraz sonucunda taşınmazın bir kısmının orman/ mera, kışlak/yaylak/ çalılık vasfında olduğu ya da kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle mahkemece tescil harici bırakılarak malikin mülkiyet hakkının ihlali,

• Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından doğan tazminat davaları.

Bedensel zararlardan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,


• Haksız bir fiil nedeniyle uğranılan zararların tazminine ilişkin davalar,

• Trafik kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

• Hekim kusuru ( tıbbi kötü uygulama- malpractice) nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

• İş kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

Mobing nedeniyle tazminat davaları


Mobbing kavramı son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Mobbing, Türkçe’deki ifadesiyle psikolojik şiddet çoğunlukla iş yerinde yıldırma, baskı altına alma ya da istifa etmesini sağlama amacıyla sistematik bir şekilde yapılan baskılar olarak açıklanabilir.